Tag: xây dựng

Tổng kết các chương trình triển khai nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng cũng cho rằng việc thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp và công nhân chưa đạt yêu cầu và các chỉ tiêu đã đề ra. Tính đến