Thông qua danh mục 869 công trình, dự án thu hồi đất năm 2017

Nhằm hoàn thành kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017 theo Nghị quyết HĐND thông qua, Ban Kinh tế – Ngân sách, cơ quan thẩm tra vấn đề này kiến nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, để thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra.

Nghị quyết thông qua danh mục là 869 dự án, công trình thu hồi đất năm 2017 với diện tích là 2.748 ha; Danh mục 390 dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2017 với diện tích diện tích 832 ha.

HĐND TP. Hà Nội cũng giao UBND thành phố trong quá trình thực hiện tiếp tục đánh giá, rà soát tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thông qua thì UBND thành phố tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất, sau đó báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND TP. Hà Nội, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, cho biết, số dự án thu hồi đất năm 2016 ước đạt 86,5% kế hoạch, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ ước đạt 85,7% kế hoạch, cao hơn so với thực hiện năm 2015 (năm 2015 chỉ đạt 57,7% và 54,8% kế hoạch), đóng góp chung vào sự phát triến kinh tế, xã hội của thành phố.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thu hồi đất 697 dự án, với diện tích thu hồi đất khoảng 2.512 ha; dự kiến đến hết năm 2016 thu hồi 759 dự án, diện tích thu hồi đất khoảng 2.650,3 ha. Chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ 282 dự án, với diện tích 1.078 ha; tính đến hết năm 2016 dự kiến thực hiện 306 dự án, diện tích chuyển mục đích khoảng 1.164,6 ha. Đến 30/11/2016, tổng nguồn thu từ sử dụng đất là 22.400 tỷ, tiền thuê đất là 4.256 tỷ, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Nhằm hoàn thành kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017 theo Nghị quyết HĐND thông qua, Ban Kinh tế – Ngân sách, cơ quan thẩm tra vấn đề này kiến nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, để thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong quá trình thực hiện dự án, rà soát quy mô, diện tích của từng dự án để đảm bảo mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Sau thu hồi đất, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Đồng thời, kiên quyết xử lý các dự án vi phạm Luật đất đai, chậm triển khai theo quy định.

Ngoài ra, giải trình thêm về nội dung Ban Kinh tế Ngân sách đề xuất phân loại danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách, danh mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, làm rõ số dự án chuyển tiếp từ năm 2016… UBND TP. Hà Nội cho biết, có 739 dự án sử dụng vốn ngân sách (trong đó có 178 dự án chuyển sang từ năm 2016); 207 dự án không sử dụng ngân sách (14 dự án chuyển sang từ năm 2016).